Hà Nam: Phấn đấu năm 2019, 6/6 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM

  Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc. Hà Nam phấn đấu hết năm 2019, toàn tỉnh 6/6 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

  Loading...

  Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Hà Nam.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông, cho biết, trong năm 2018, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh dự kiến tăng 11,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8% so với năm 2017. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 7.601,272 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2017. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Nguyễn Xuân Đông báo báo tại kỳ họp HĐND.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn tồn tại những hạn chế và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo như: Giải phóng mặt bằng còn khó khăn, triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; Một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Các loại hình dịch vụ trong các KCN vẫn còn thiếu so với nhu cầu, nhất là với các dịch vụ công cộng; Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực(đất đai, khoáng sản, môi trường, xử lý xe quá tải trọng…) còn hạn chế; Một số quyết định, kết luận giải quyết khiếu lại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm triển khai thực hiện; Chất lượng cấp nước cho nhân dân và doanh nghiệp có nơi, có thời điểm chưa đảm bảo, tiến độ thi công một số dự án cấp nước còn chậm; Nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn cao…; Tiến độ, chất lượng thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu kỷ luật, kỷ cương, hành chính ở một số nơi chưa nghiêm.

  Năm 2019, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII), các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển, đặc biệt là đối với các dự án đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất kinh doanh, các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; triển khai quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu...

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, khắc phục tình trạng nợ dọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân; Phấn đấu hết năm 2019, toàn tỉnh 6/6 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

  Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Nguyễn Đình Khang phát biểu tại kỳ họp HĐND.

  Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề khó mà cử tri và nhân dân quan tâm; bàn các giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tin tưởng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII nhất định sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo.

   

  create

  KTNT

  Loading...
  Loading...